Årsmöte 2023 i Göteborgsavdelningen

Göteborgsavdelningens årsmöte äger rum i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) den 9 februari 2023 kl. 18.

Deltagande på årsmötet kommer även att vara möjligt på distans/digitalt. Om du önskar delta digitalt så ber vi dig att skicka e-post till dan.aronsson@ringlinien.org senast den 1 februari, så att vi kan skicka tillbaka en länk. Ange ditt medlemsnummer och namn så att vi lättare kan upprätta närvarolistan.

Kallelse

Du kallas härmed till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet Göteborgsavdelningen torsdagen den 9 februari 2023 kl. 18.00 i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) i Göteborg.

Dagordning för årsmötet

a. Mötets öppnande
b. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet. Justeringsmännen är även rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigen utlyst
d. Fastställande av dagordning (frågor till punkt q)
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret
f. Revisorernas berättelse
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
i. Styrelsens förslag till årsmötet
j. Motioner
k. Beslut om styrelsens storlek
l. Val av styrelse
m. Val av två revisorer och en suppleant
n. Val av valberedning
o. Eventuella övriga val
p. Fastställande av eventuell årsavgift för nästa kalenderår
q. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d
r. Mötets avslutande.

Valberedning

Har du synpunkter eller förslag till nya kandidater till styrelse eller revisorsposter? Kontakta då någon av valberedningens ledamöter, bestående av Mats Andersson (Mossgatan 9, 413 21 Göteborg, tel. 031-18 82 71) eller Bo Theng (Guldmyntsgatan 40, lgh 1102, 414 81 Göteborg, tel. 0706-81 79 57).

Plats

Om inget annat anges är platsen klubblokalen i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) och tiden kl. 19–c:a 21 för programpunkterna. Åker du »kollektivt« så är det antingen busslinje 60 till »Vagnhallen Gårda« – följ Anders Personsgatan till Sixten Camps Gata och följ denna till hallen, eller spårvagnslinje 1, 3, 6, 8 eller bussar till »Svingeln« – följ Bältgatan och över bron. Ingången är från norra hallgården jämte spår 8. Är du bilbunden parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (infart från Willinsbron). Programmet är ett samarrangemang med Spårvägssällskapet RINGLINIEN.


Datum/Tid
torsdag 9 februari 2023
kl. 18:00 - 20:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang