Årsmöte i Göteborgsavdelning

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet Göteborgsavdelningen

Du kallas härmed till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet Göteborgsavdelningen torsdagen den 11 februari 2016 kl. 18.00 i klubblokalen i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) i Göteborg.

Dagordning för årsmötet:

a. Mötets öppnande
b. Val av ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare för mötet
c. Fråga om mötet är behörigen utlyst
d. Fastställande av dagordning (frågor till punkt q)
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret
f. Revisorernas berättelse
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
i. Styrelsens förslag till årsmötet
j. Motioner
k. Beslut om styrelsens storlek
l. Val av styrelse
m. Val av två revisorer och en suppleant
n. Val av valberedning
o. Eventuella övriga val
p. Fastställande av eventuell årsavgift för nästa kalenderår
q. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d
r. Mötets avslutande.

Valberedning

Har du synpunkter eller förslag till nya kandidater till styrelse eller revisorsposter? Kontakta då någon av valberedningens ledamöter, bestående av Mats Andersson (Mossgatan 9, 413 21 Göteborg, tel. 031-18 82 71) eller Bo Theng (Klockarevägen 31, 425 30 Hisings Kärra, tel. 031-57 37 21).


Datum/Tid
torsdag 11 februari 2016
kl. 18:00 - 19:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang