Årsmöte Göteborgsavdelningen 2022

Årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet Göteborgsavdelningen

Göteborgsavdelningens årsmöte äger rum i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) den 17 mars 2022 kl. 18. Åker du »kollektivt« så är det antingen busslinje 60 till »Vagnhallen Gårda« – följ Anders Personsgatan till Sixten Camps Gata och följ denna till hallen, eller spårvagnslinje 1, 3, 6, 8 eller bussar till »Svingeln« – följ Bältgatan och över bron. Ingången är från norra hallgården jämte spår 8.

Är du bilbunden parkerar du bäst i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (infart från Willinsbron). På grund av ev. rekommendationer eller regler i samband med coronaviruspandemin kommer deltagande på årsmötet även att vara möjligt på distans/digitalt.

Om du önskar delta digitalt så ber vi dig att skicka e-post till dan.aronsson@ringlinien.org senast den 15 mars, så att vi kan skicka tillbaka en länk. Ange ditt medlemsnummer och namn så att vi lättare kan upprätta närvarolistan. Du som avser att delta på plats i Gårdahallen får gärna också meddela detta så att vi vet hur många vi blir på plats. Hör av dig via e-post till dan.aronsson@ringlinien.org eller på telefon 031-87 59 12 (telefonsvarare finns).

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet Göteborgsavdelning

Du kallas härmed till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet Göteborgsavdelningen torsdagen den 17 mars 2022 kl. 18.00 i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) i Göteborg.

Dagordning för årsmötet

a. Mötets öppnande
b. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet. Justeringsmännen är även rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigen utlyst
d. Fastställande av dagordning (frågor till punkt q)
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret
f. Revisorernas berättelse
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
i. Styrelsens förslag till årsmötet
j. Motioner
k. Beslut om styrelsens storlek
l. Val av styrelse
m. Val av två revisorer och en suppleant
n. Val av valberedning
o. Eventuella övriga val
p. Fastställande av eventuell årsavgift för nästa kalenderår
q. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d
r. Mötets avslutande.

Valberedning

Har du synpunkter eller förslag till nya kandidater till styrelse eller revisorsposter? Kontakta då någon av valberedningens ledamöter, bestående av Mats Andersson (Mossgatan 9, 413 21 Göteborg, tel. 031-18 82 71) eller Bo Theng (Klockarevägen 31, 425 30 Hisings Kärra, tel. 0706-81 79 57).


Datum/Tid
måndag 7 mars 2022
kl. 18:00 - 20:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang