Kallelse till årsmöte i Stockholmsavdelningen

Årsmöte i Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning 2024

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning torsdagen den 21 mars 2023 kl 18:30. Mötet kommer hållas i AGA depån på Lidingö.

För att kunna planera det praktiska inför mötet vill vi gärna att ni anmäler ert deltagande via e-post på stockholm@sparvagssallskapet.se en vecka innan.

Tänk på att motioner ska vara styrelsen tillhanda (e-post: stockholm@sparvagssallskapet.se) senast 20 dagar före årsmötet, det vill säga den 1 mars.

Styrelsen föreslår att dagordningen följer stadgarnas §9, enligt nedan:

a. Mötets öppnande.
b. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet. Justeringsmännen är tillika rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet.
j. Motioner.
k. Beslut om styrelsens storlek (§ 14) och fastställande av eventuella kostnadsersättningar till styrelsen och/eller suppleanter.
l. Val av ordförande och kassör
m. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
n. Val av två revisorer.
o. Val av valberedning.
p. Eventuella övriga val.
q. Fastställande av eventuell lokal årsavgift för nästa kalenderår.
r. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s. Mötets avslutande.

Väl mött! önskar Styrelsen

 


Datum/Tid
torsdag 21 mars 2024
kl. 18:30 - 21:00

Plats
Agadepån
Agaplansvägen 2
181 55 Lidingö

Kategorier


Alla evenemang