Årsstämma i AB Stockholms Spårvägar

Årstämma i Aktiebolaget Stockholms Spårvägar kommer att äga rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00 i Bellmanssalen på Scandic Hotel Hasselbacken på Hazeliusbacken 20 i Stockholm. Den som önskar åka spårvagn till stämman kan ta linje 26 kl. 17.31 från Norrmalmstorg till hållplats Liljevalchs/Gröna Lund.

Vid stämman kommer sedvanliga årsstämmopunkter att behandlas. Vidare kommer, som en konsekvens av på tidigare stämma fattade beslut, förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen och förslag till beslut om nyemission att behandlas.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i bolagets aktiebok på dagen för stämman, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 15 maj 2015. Anmälan kan göras per post till Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, att. Kristina Lundkvist, Falkenbergsgatan 2, 115 21 Stockholm, per e-post till kristina.lundkvist@ss.se eller per telefon till Kristina Lundkvist på telefonnummer 08-660 77 00. Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom inom den tid och på det sätt som anges ovan.

Efter stämman bjuds på en enklare måltid i Hasselbackens matsal. Den som vill delta i denna måste ange det i samband med anmälan till stämman.

Fullständig kallelse till stämman kommer att skickas ut till aktieägarna senast den 23 april 2015. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 och styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte anknytande handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget fr.o.m. den 7 maj 2015. De kommer även att skickas till aktieägare på begäran. Begäran kan framställas per e-post till kristina.lundkvist@ss.se.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, Styrelsen


Datum/Tid
torsdag 21 maj 2015
kl. 18:00 - 20:00

Plats
Scandic Hotel Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
100 55 Stockholm

Kategorier


Alla evenemang