Årsmöte i Stockholmsavdelning 2023

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning tisdagen den 28 mars 2023. Mötet kommer hållas i Alkärrshallen på Djurgården, det formella mötet börjar 19:00.

För de som vill åka spårvagn med Djurgårdslinjen kommer det gå en tur från Norrmalmstorg med avgångstid 18:30.

Föranmälan

För att kunna planera det praktiska inför mötet vill vi gärna att ni anmäler ert deltagande via e-post på stockholm@sparvagssallskapet.se en vecka innan.

Motioner

Tänk på att motioner ska vara styrelsen tillhanda (e-post: stockholm@sparvagssallskapet.se) senast 20 dagar före årsmötet, det vill säga den 8 mars.

Styrelsen föreslår att dagordningen följer stadgarnas §9, enligt nedan:

a. Mötets öppnande.
b. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet. Justeringsmännen är tillika rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet.
j. Motioner.
k. Beslut om styrelsens storlek (§ 14) och fastställande av eventuella kostnadsersättningar till styrelsen och/eller suppleanter.
l. Val av ordförande och kassör
m. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
n. Val av två revisorer.
o. Val av valberedning.
p. Eventuella övriga val.
q. Fastställande av eventuell lokal årsavgift för nästa kalenderår.
r. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s. Mötets avslutande.


Datum/Tid
tisdag 28 mars 2023
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Alkärrshallen
Falkenbergsgatan 2
115 21 Stockholm

Kategorier


Alla evenemang