Årsmöte i Stockholmsavdelningen

Stockholmsavdelningens årsmöte avhålls på Spårvägsmuseet
Tegelviksgatan 22, Stockholm, klockan 19-21. Insläpp
från 18.30.

Verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse kommer att publiceras i MånadsKort.

Motion

Medlem som önskar ställa motion till årsmötet skall lämna
sådan till styrelsen via brev till Stockholmsavdelningens
adress, se sidan 2 i MfSS. Motion skall ha inkommit senast
den 17 februari 2016 (20 dagar före årsmötet).

Preliminär dagordning

a. Mötets öppnande
b. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet. Justeringsmännen tillika rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse.
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet.
j. Motioner.
k. Beslut om styrelsens storlek (§14) och fastställande av eventuella kostnadsersättningar till styrelsen och/eller suppleanter.
l. Val av ordförande och kassör.
m. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
n. Val av två revisorer.
o. Val av valberedning.
p. Eventuella övriga val.
q. Fastställande av eventuell årsavgift för nästa kalenderår.
r. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s. Mötets avslutande.

Välkomna!


Datum/Tid
tisdag 8 mars 2016
kl. 18:30 - 21:00

Plats
Stockholms Spårvägsmuseum
Gasverkstorget 1
11542 Stockholm

Kategorier


Alla evenemang