Årsmöte i Stockholmsavdelningen

Stockholmsavdelningens årsmöte avhålls i Stockholms Spårvägars vagnhall för Lidingöbanan, AGAvägen 9, Lidingö, mellan klockan 19-21. Tag Lidingöbanan linje 21 till hållplats AGA. Insläpp sker vid grind från klockan 18.30. Medtag medlemskort.

Verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse publiceras i MfSS nr 1 – 2020.

Motion

Medlem som önskar ställa motion till årsmötet skall lämna sådan till styrelsen via brev till Stockholmsavdelningens adress, se sidan 2 i MfSS. Motion ska ha inkommit senast den 26 februari (20 dagar före årsmötet).

Preliminär dagordning

a. Mötets öppnande
b. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet. Justeringsmännen tillika rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse.
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet.
j. Motioner.
k. Beslut om styrelsens storlek (§14) och fastställande av eventuella kostnadsersättningar till styrelsen och/eller suppleanter.
l. Val av ordförande och kassör.
m. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
n. Val av två revisorer.
o. Val av valberedning.
p. Eventuella övriga val.
q. Fastställande av eventuell årsavgift för nästa kalenderår.
r. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s. Mötets avslutande.

Efter mötet kaffepaus, frågestund och visning av museifordon samt renoveringsverkstad i AGA-depån.


Datum/Tid
tisdag 17 mars 2020
kl. 19:00 - 21:00

Plats
Agadepån
Agaplansvägen 2
181 55 Lidingö

Kategorier


Alla evenemang