Årsmöte Uppsalaavdelningen

Välkommen till årsmötet i Svenska Spårvägssällskapet Uppsala avdelningen
Tid och plats: Onsdagen den 28 Mars kl. 18:00
Plats: Väntsalen hos Lennakatten Stationsgatan 11

a. Mötets öppnande.
b. Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justeringsmän/rösträknare för mötet.
c. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse.
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet
j. Motioner
k. Beslut om styrelsens storlek.
l. Val av styrelse.
m. Val av 2 revisorer och 1 suppleant.
n. Val av valberedning.
o. Eventuella övriga val.
p. Fastställande av eventuell årsavgift för nästa kalenderår.
q. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
r. Mötets avslutande.


Laddar karta....

Datum/Tid
onsdag 28 mars 2018
18:00 - 20:00

Plats
Lennakattens väntsal
Stationsgatan 11
Uppsala

Kategorier


Alla evenemang