Årsmöte Uppsalaavdelningen

Välkommen till årsmötet i Svenska Spårvägssällskapet Uppsala avdelningen
Tid och plats: Onsdagen den 28 Mars kl. 18:00
Plats: Väntsalen hos Lennakatten Stationsgatan 11

a. Mötets öppnande.
b. Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justeringsmän/rösträknare för mötet.
c. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse.
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet
j. Motioner
k. Beslut om styrelsens storlek.
l. Val av styrelse.
m. Val av 2 revisorer och 1 suppleant.
n. Val av valberedning.
o. Eventuella övriga val.
p. Fastställande av eventuell årsavgift för nästa kalenderår.
q. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
r. Mötets avslutande.


Datum/Tid
onsdag 28 mars 2018
kl. 18:00 - 20:00

Plats
Lennakattens väntsal
Stationsgatan 11
Uppsala

Kategorier


Alla evenemang