Årsmöte i Stockholmsavdelningen 2017

Stockholmsavdelningens årsmöte avhålls på Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan 22, Stockholm, klockan 18.30-21.00. Insläpp från 18.00.

Verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse kommer att publiceras i MånadsKort nr 1/2017.

Motion

Medlem som önskar ställa motion till årsmötet skall lämna sådan till styrelsen via brev till Stockholmsavdelningens adress, se sidan 2 i MfSS. Motion ska ha inkommit senast den 22 februari (20 dagar före årsmötet).

Preliminär dagordning

a.       Mötets öppnande
b.      Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet. Justeringsmännen tillika rösträknare.
c.       Fråga om mötet är behörigen utlyst.
d.      Fastställande av dagordning.
e.      Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f.        Revisorernas berättelse.
g.       Fastställande av balans- och resultaträkningar.
h.      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i.         Styrelsens förslag till årsmötet.
j.        Motioner.
k.       Beslut om styrelsens storlek (§14) och fastställande av eventuella kostnadsersättningar till styrelsen och/eller suppleanter.
l.         Val av ordförande och kassör.
m.    Val av övriga ledamöter och suppleanter.
n.      Val av två revisorer.
o.      Val av valberedning.
p.      Eventuella övriga val.
q.      Fastställande av eventuell årsavgift för nästa kalenderår.
r.        Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s.       Mötets avslutande.

Efter mötet kaffepaus och något aktuellt föredrag. Välkomna!


Laddar karta....

Datum/Tid
tisdag 14 mars 2017
18:30 - 21:00

Plats
Stockholms Spårvägsmuseum
Tegelviksgatan 22
116 41 Stockholm

Kategorier


Alla evenemang