Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Stockholms Spårvägar

Aktieägarna i Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, org. nr 556309-4928, kallas till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 klockan 17.00 i Bellmanssalen på Scandic Hotel Hasselbacken på Hazeliusbacken 20 i Stockholm.  Ett mingel med kaffe/te är öppet utanför salen från klockan 16.

Den som önskar åka spårvagn (Linje 26) till stämman klockan 16.00 eller 18.30 från Norrmalmstorg till hållplats Liljevalchs/Gröna Lund.

Efter stämman bjuds på en grillbuffé. Se nedan om anmälan till denna.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är införd i bolagets aktiebok på dagen för stämman, dels anmält sin avsikt att delta till bolaget senast den 20 maj 2016.

Anmälan kan göras skriftligen till Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, att. Kristina Lundkvist, Falkenbergsgatan 2, 115 21 Stockholm, per e-post till kristina.lundkvist@ss.se eller per telefon till Kristina Lundkvist via telefon 08-660 77 00.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom inom den tid och på det sätt som anges ovan.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn på eventuell ställföreträdare eller eventuellt ombud och namn på eventuella biträden. De efterfrågade uppgifterna används för att uppdatera aktieboken. Bl.a. är personnummer nödvändigt för att kunna utbetala eventuell aktieutdelning.

Efter stämman bjuds på en grillbuffé i Hasselbackens matsal. Den som vill delta i denna måste ange det i samband med anmälan till stämman.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av revisor
 14. Beslut om nyemission av aktier
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
 16. Stämmans avslutande

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 och styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 14-15 hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Begäran kan skickas per e-post till kristina.lundkvist@ss.se.

Stockholm den 11 maj 2016
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar
Styrelsen


Laddar karta....

Datum/Tid
torsdag 26 maj 2016
kl. 17:00 - 20:00

Plats
Scandic Hotel Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
100 55 Stockholm

Kategorier


Alla evenemang