Årsmöte Sörmlandsavdelningen

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet Sörmlandsavdelning

Konferenslokalen hos Malmköpings Bad & Camping.

Kaffe, te med bröd serveras. Parkeringsplatser finns vid campingen.

Välkomna!

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
8. Revisionsberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens budgetförslag för 2016
11. Styrelsens förslag till årsmötet
12. Motioner
13. Beslut om styrelsens storlek (§14) och fastställande av eventuella kostnadsersättningar till styrelsen och/eller suppleanter.
14. Val av ordförande för tid av ett år
15. Val av vice ordförande för tid av två år.
16. Val av kassör för tid av två år
17. Val av övriga ledamöter för en tid av ett år.
18. Val av suppleanter för tid av ett år
19. Val av revisor för tid av ett år
20. Val av två personer, varav en sammankallande, att utgöra valberedning intill nästkommande årsmöte
21. Eventuella övriga val.
22. Fastställande av eventuell lokal årsavgift för nästa kalenderår
23. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt 4
24. Årsmötet avslutas.


Datum/Tid
lördag 7 maj 2016
kl. 18:30 - 20:00

Plats
Malmköpings bad & camping
Förrådsgatan 15
642 60 Malmköping

Kategorier


Alla evenemang