VR Sm5

Valtionrautatiet class Sm5 no 001-041

ingen bild

data for the class Sm5
Vehicle:  suburban train 
Class:   
Company:  Valtionrautatiet (VR) 
Town:  Helsingfors 
Line:  Närtrafiken 
Class:  Sm5 
Car number:  001-041 
Built number:  41 
Manufacturer:  Stadler 2009-2014 
Gauage (mm):  1524 
Length (mm):  75200 
Width (mm):   
Height (mm):   
Weight (kg):  132000 
Axel arrangement:  Bo'2'2'2'Bo' 
Wheelbase (mm):   
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor: TSA TMF 59-39-4
Motor power (kW):  4x500 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):  160 
Door arrangement:
Number of passengers:  260 seating + 323 standing = 583 passengers 
Out of service:   
Note:   

The history of the class (only in Swedish):
Stadler FLIRT

Ett tåg består av A+D+C+B (motorvagn+mellanvagn+melllanvagn+motorvagn).

Fullständiga nummren är 94 10 2081 001-94 10 2081 041.