Ljunghusen

pferdestraßenbahn 1905-05 -- 1924-08 nedlagd

Ljunghusen, Sverige: hästspårväg

data
typ:  pferdestraßenbahn pferdestraßenbahn 
stadt: Ljunghusen, Schweden 
gesellschaft: AB Ljungskogens Strandbad (ABLS) 
eröffnet: 1905-05 
geschlossen: 1924-08 
spurweite: 891 mm 
geschwindigkeit:  
antrieb: pferd 
länge:  
haltestellen:  
linien:


Historia:
År 1904 öppnades järnvägslinjen mellan Vellinge och Falsterbo för trafik.

Detta medförde ett uppsving för sommarvillebebyggelsen i bla Ljunghusen. Redan samma år bildades AB Ljungskogens Strandbad.

Vid ett sammanträde beslöt man att en hästspårväg skulle anläggas mellan Järnvägsstationen i Ljunghusen och Östersjöstranden. Spårvägen, som skulle upplåtas för såväl gods- som persontrafik, skulle byggas enkelspårig i Storvägen med förgrening till en östlig och en västlig ändpunkt vid stranden å Ljungskogen. Eftersom vistelsen på Ljungskogen var säsongsbetonad skulle trafiken endast pågå under tiden juni - augusti.

Spårvägen var klar för trafik redan 1905 och vagnarna vilka levererades av J.C. Petersens Gjuteri och Mek. Verkstad i Trelleborg gingo i anslutning till tågen vid Ljunghusens järnvägstation. Då trafiken var av helt privat karaktär för villaområdets innevånare samt deras gäster, betalades en avgift av 5 kronor per familj och månad (år 1906). Detta belopp inbetalades till trädgårdsarrendatorn, vilken hette Nilsson. Med denne träffades även avtal om transport av flyttsaker o dyl, vilket skedde utanför den uppgjorda tidtabellen. Dock kördes en i tidtabellen upptagen godsvagn varje dag kl 9.40 från Järnvägsstationen och kl 10.40 från Stranden (såväl östra som västra slutpunkten). Denna vagn medföra livsförnödenheter från den vid stationen belägna diversehandeln till innevånarna. Varje familj hade en med namnet märkt trälåda i vilken specerierna fraktades.

Vagnarna - tre till antalet - voro dragna av hästar, vilka hade sitt stall hos trädgårdsarrendator Nilsson. Vagnarna stodo uppställda under bar himmel vid stationen. Passagerarvagnarna som voro två till antalet, voro helt öppna med bänkar för 10 passagerare monterade med ryggarna mot varandra. Mellan bänkarna fanns utrymme för bagage samt stolpar med en rörställning, vilken tjänstgjorde som hållare för den tältduk - modell torgstånd - som sattes upp vid behov (starkt solsken eller regn). Längs de båda vagnarna funnos fotbrädor i var sida. Godsvagnen var en vanlig flakvagn (riktig tralla) vilken, som nämnts, utnyttjades flitigt både för transport av matvaror från lanthandeln vid stationen samt för tyngre transporter av bl a flyttsaker. Det bör nämnas att hästarna gingo vid sidan av spåret och att varje vagn hade dragkrokar vid vagnshörnen.

Spårvägen användes till år 1924 då den pga den ökade bilismen och förbättrade vägförhållanden hade tjänat ut.

Under de månader trafiken låg stilla stodo vagnarna uppställda på ett stickspår vid stationen.

“Lösa delar”, som bänkar och tältduk, förvarades hos trädgårdsarrendatorn. Något vagnskjul lär aldrig ha funnits.

Alla rester från Ljungskogens hästspårväg är numera helt utplånade sånär som på en gångstig som löper från Storvägen till den “västra ändpunkten” vilken var belägen vid ett stenröse i närheten av Fricksvägen. Stigen utgör en sorglig rest av banvallen.

Texten ovan är författad av Gunnar Lenzholt och första gången publicerad i KOLTÅGET 5/72.
pdf gegenwärtig pdf-blatt (sein nur auf Englisch)
pdf historisch pdf-blatt (sein nur auf Schwedishe)
vagnförteckning Straßenbahnwagen listeSvenska Denna sida på svenska
English This page in English