UPPDATERAD! Årsmöte i Spårvägssällskapet 2020

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet lördag 28 mars 2020 klockan 15:00 i Gårdahallen, J. Sigfrid Edströms Gata 2 i Göteborg.

OBS! Kraftigt begränsat program med anledning av Covid-19 utbrottet. Ytterligare ändringar kan ske med kort varsel. Håll er uppdaterade via hemsidan eller via vår röstbrevlåda på 070-474 67 41. Denna information uppdaterades senast 2020-03-21 kl.14:00

Lördag 28 mars 2020

11:00-14:00: Drop-in i Gårdahallen.
15:00: Årsmötesförhandlingar på Spårvägsmuseum.

Söndag 29 mars 2020

11:00-14:00: Spårvägsmuseum i Gårdahallen håller öppet.

Smittskyddsläget

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och har därför vidtagit riskreducerande åtgärder för att begränsa smittorisken.

  • Årsmötesmiddagen och söndagens utfärd är inställda.
  • Årsmötesförhandlingarna kommer äga rum i vagnhallen där det finns gott om plats att sprida ut sig på.
  • Det kommer finnas möjlighet att delta i årsmötesförhandlingarna på distans via internet. Se instruktioner nedan.
  • Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer. Har du några symptom såsom snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma! Personer äldre än 70 år uppmanas begränsa sina sociala kontakter så långt som möjligt. För mer information, se folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
  • Du som inte kan delta, fundera på om du har någon annan medlem som du vill ge din fullmakt på årsmötet, det är viktigt att vi kan upprätthålla föreningens funktioner och genomföra årsmötet. Avtala med ditt ombud hur du vill lägga din röst i aktuella frågor.

Deltagande på distans

I år kommer det finnas möjlighet att delta i årsmötet på distans via dator, app i telefonen eller telefonsamtal. Föranmäl er till krister.pavall@sparvagssallskapet.se så får ni tillbaka ett mail med instruktioner. Vid frågor, kontakta Krister Påvall på 070-611 27 02.

Övernattning

Hotellrum finns preliminärbokade på Spar Hotell Gårda.
Enkelrum 745 kr, dubbelrum 995 kr. För den som planerar att komma redan på fredagen finns ett antal rum för två nätter. Rummet betalas av var och en på hotellet.

Årsmötesmiddag

Inställd med hänsyn till smittskyddsrisken. För återbetalning av inbetalda middagsavgifter behöver vi veta vilket konto pengarna skall återbetalas till. Maila goteborg@sparvagssallskapet.se eller kontakta Ulf Nilsson 070-591 27 80.

Förslag till dagordning

a. Mötets öppnande.
b. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet. Justeringsmännen är tillika rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigt avseende kallelse och närvaroantal.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse.
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet.
j. Motioner.
k. Beslut om styrelsens storlek och fastställande av reskostnadsersättningar till styrelsen.
l. Val av styrelse
m. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
n. Val av valberedning.
o. Eventuella övriga val.
p. Fastställande av årsavgiften för nästa kalenderår.
q. Fastställande av gällande instruktioner
r. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s. Mötets avslutande.

Styrelsens förslag till årsmötet

Stranden 2

SSS äger en släpvagn från Limhamn byggd för spårvidd 891mm. SSS som helhet har ingen anläggning med 891 spårvidd vilket leder till att föreningen saknar möjlighet att använda den i trafik

Malmö kommun i samarbete med hembygdsföreningen i Limhamn har önskemål att renovera vagnen till lämpligt utställningsskick för att visa den för allmänheten i Limhamn. Stranden 2 är sedan ett tag i Malmö och förhandlingar har pågått om depositionsavtal men Malmö kommun har ställt sig tveksamma till att renovera en vagn som inte är i deras ägo.

Styrelsens förslag till årsmötet

Att årsmötet beslutar avföra Stranden 2 från samlingarna samt uppdra åt styrelsen att teckna ett överlåtelseavtal med Malmö kommun eller annan seriös part som avser att bevara och renovera vagnen. Vid ett överlåtelseavtal avser styrelsen att införa ett krav om att innan eventuell vidare avyttran skall SSS erbjudas att återfå vagnen.

 


Datum/Tid
lördag 28 mars 2020 - söndag 29 mars 2020
kl. 15:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang