Årsmöte i Spårvägssällskapet 2020

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet lördag 28 mars 2020 klockan 15 i Gårdahallen, J. Sigfrid Edströms Gata 2 i Göteborg.

Mötet börjar klockan 15 och efter mötet kommer det finnas möjlighet delta på en gemensam middag till självkostnadspris.

Program för lördag 28 mars före årsmötet och söndag 29 mars kommer presenteras senare på hemsidan och i MånadsKort nr 1-2020.

Anmälan

För att delta på årsmötet krävs ingen anmälan, dock för att delta på de omkringliggande arrangemang kommer information senare på hemsidan.

Motioner

Motioner till årsmötet skall bara insänt till Mimmi senast den 2 januari 2020. Så de kan publiceras i MånadsKort nr 1-2020. Sänd motioner till mimmi.mickelsen@sparvagssallskapet.se

Honnörserkännade

Förslag till honnörserkännade eller hedersmedlem skall vara insänt till mimmi.mickelsen@sparvagssallskapet.se senast 2 januari 2020. Förslag som kommer senare kan inte hanteras på grund av tiden få fram statyetter.

Förslag till dagordning

a. Mötets öppnande.
b. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet. Justeringsmännen är tillika rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigt avseende kallelse och närvaroantal.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse.
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet.
j. Motioner.
k. Beslut om styrelsens storlek och fastställande av reskostnadsersättningar till styrelsen.
l. Val av styrelse
m. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
n. Val av valberedning.
o. Eventuella övriga val.
p. Fastställande av årsavgiften för nästa kalenderår.
q. Fastställande av gällande instruktioner
r. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s. Mötets avslutande.

Mimmi Mickelsen, ordförande Svenska Spårvägssällskapet


Laddar karta....

Datum/Tid
lördag 28 mars 2020 - söndag 29 mars 2020
15:00

Plats
Gårdahallen
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg

Kategorier


Alla evenemang